บริการหลังการขาย

อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย

  1. การสับเปลี่ยนพนักงาน ผู้ว่าจ้างสามารถทำได้ตลอดปีสัญญาว่าจ้าง บริษัทจะดำเนินการสับเปลี่ยนให้ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ผู้ว่าจ้างร้องขอ

  2. บริษัทฯ จะจัดผู้บริหารมาประสานงานตามความต้องการของท่าน เพื่อวิเคราะห์แนวทางการ รปภ. ตามความเหมาะสมของห้วงเวลา

  3. บริษัทฯมีศูนย์วิทยุสื่อสาร ตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย และมีเจ้าหน้าที่สายตรวจ คอยตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 2 รอบต่อวัน

  4. บริษัทฯ มีหน่วยสายตรวจพิเศษ เข้าตรวจตราพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับ หน่วยงานของท่าน เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภัย และสามารถเข้าไประงับเหตุได้ทันที ที่มีเหตุร้ายต่างๆ อุปกรณ์พิเศษบริษัทฯ จะนำมาใช้ในหน่วยงานของท่าน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ของสภาพหน่วยงาน