บุคคลสำคัญ

ดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

  1. มีทักษะในการ รปภ. บุคคลสำคัญ
  2. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  3. มีทักษะในการใช้อาวุธ
  4. มีบุคลิกภาพที่สง่า และน่าเกรงข่าม
  5. ต้องมีมารยาท
หมายเหตุ พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนายที่จะปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ต้องผ่านการฝึกในการอารักขาบุคคลสำคัญi>มารยาทและหัวใจในการรักษาความปลอดภัย