ประเภทการบริการ

บริการที่คุณวางใจได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  • การจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพื่อรับแจ้งเหตุและประสานงานกับพนักงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

  • การจัดสายตรวจรถจักรยานยนต์และรถยนต์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ.และเพื่อระงับเหตุการณ์

  • ติดต่อสื่อสารด้วยศูนย์วิทยุและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้ทุกฝ่ายสามารถติดต่อประสานงานกันได้อย่างรวดเร็ว
การบริการจะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้
  1. การ รปภ อาคาร สถานที่
  2. การ รปภ บุคคลสำคัญ
  3. การ รปภ งานอีเว้นหรืองานกิจกรรมต่างๆ