รับสมัคร รปภ.

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ

เรื่อง การปรับค่าแรงพนักงานรักษาความปลอดภัย

เนื่องด้วยทางรัฐบาลได้มีการประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นเป็นวันละ 300 บาทต่อวัน และเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายทางบริษัท GUARD 24 จำกัด จึงมีการปรับอัตราค่าจ้าง ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ดังนี้

  1. ค่าแรง รปภ. 450 บาท/วัน
  2. ค่าแรง หัวหน้าชุด 450 บาท/วัน ผ่านการประเมินจากผู้ว่าจ้าง/ผู้บังคับบัญชา มีค่าตำแหน่ง 500บาท/เดือน
  3. เบี้ยขยัน 300 บาท/เดือน เงื่อนไข คือ ไม่ขาดงาน ไม่ลางาน ไม่มาทำงานสาย ไม่มีใบเตือน ยกเว้นลาป่วยมีใบรับรองแพทย์ หรือ ลาพักร้อน และถ้าได้พิจารณารับเบี้ยขยันติดต่อกัน 4 เดือน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จ่ายพิเศษ 1,000 บาท ในเดือนที่ 4 (ทั้งนี้ต้องผ่านการทำงานไปแล้ว 3 เดือน จึงเริ่มนับและจ่ายการให้เบี้ยขยัน)
  4. วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน หากมาทำงานจ่าย 1 แรง
  5. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน มาทำงานจ่ายเพิ่ม 1 แรง รวมค่าแรงปกติ เป็น 2 แรง
  6. การทำงานล่วงเวลาหรือโอที จ่ายคิดเฉลี่ยตามค่าแรงปกติ