สวัสดิการ พนักงานรักษาความปลอดภัย
บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ด ทเว้นตี้โฟร์ จำกัด

ค่าแรง
450 บาท/วัน

เบื้ยขยัน
1,000 บาท ทุก 4 เดือน

วันหยุด
4 วัน/เดือน

ประกันสังคม
มี

ที่พัก
ฟรี เดือนแรก

สิทธิพิเศษอื่นๆ
- ลากิจ,ลาป่วย,พักร้อน ตามกฎหมาย
- จ่ายค่าแรงทุกวันที่ 5 ผ่านบัญชีธนาคาร
- เดือนแรกการเข้าทำงาน ไม่ต้องเสียค่าที่พัก พร้อมช่วยหาที่พักใกล้ที่ทำงาน

พนักงานคือฟันเฟืองสําคัญที่เป็นตัวการขับเคลื่อนในทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความอดทนอย่างมากในการทํางาน เพราะฉะนั้นขวัญและกําลังใจจึงแรงผลักดันอันสําคัญ แก่พนักงานฯ บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ด ทเว้นตี้โฟร์ จำกัด ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงมีนโยบายเกี่ยวกับ เรื่อง สวัสดิการพนักงานรักษาความปลอดภัย ดังต่อไปนี้

1. ที่พักอาศัย

บริษัทฯมีการหาสถานที่พักอาศัยให้ สําหรับบุคคลที่ไม่มีที่พักหรือเดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยจะให้ที่พักอยู่ใกล้กับหน่วยงานสถานที่พนักงานฯ ท่านนั้นรับผิดชอบ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และบริษัทฯจะรับผิดชอบค่ามัดจําที่พักนั้น รวมถึงค่าเช่าเดือนแรก เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายเดือนแรกของการทํางานของพนักงานฯ

2. ชุดเครื่องแบบและอุปกรณ์

บริษัทฯได้จัดเตรียมเครื่องแบบยูนิฟอร์มไว้ให้กับพนักงานเพื่อความเป็นระเบียบเหมาะสมกับลักษณะของงาน หรือสถานที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งอุปกรณ์เพื่อใช้สําหรับการรักษาความปลอดภัย

3. การเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินโบนัสประจําปี

บริษัทฯจะพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงาน โดยขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งปีของพนักงานแต่ละคน ซึ่งเป็นการประเมิน จากหัวหน้าชุดและสายตรวจ และมีอายุการทํางานตามระยะเวลาที่บริษัทกําหนด โดยพนักงานนั้นๆจะต้องผ่านเกณฑ์และบรรจุเป็นพนักงาน รวมทั้งจัดเงินโบนัสประจําปีให้แก่พนักงานทุกคน ทั้งนี้จํานวนเงินเดือนและโบนัสจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปี

4. ค่าล่วงเวลา

บริษัทฯมีการทํางานเป็นกะ ซึ่งอาจจะมีการทํางานล่วงเวลาในบางกรณี ทั้งนี้ บริษัทฯมีการจ่ายเงินค่าล่วงเวลาให้พนักงานที่พร้อมจะทํางานล่วงเวลา โดยให้เงินค่าล่วงเวลาเป็นรายชั่วโมง และจ่ายเงินค่าล่วงเวลาอัตราสูงกว่ารายได้การทํางานตามเวลาปกติที่พนักงานรับผิดชอบ

5. การเบิกเงินล่วงหน้า

บริษัทฯให้พนักงานเบิกเงินล่วงหน้าฉุกเฉินได้ ในกรณีที่พนักงานอาจมีความจําเป็นส่วนตัวต้องใช้เงิน โดยบริษัทฯจะพิจารณาจากความจําเป็นของพนักงานเป็นรายบุคคล โดยมีชุดสายตรวจเป็นผู้ดูแล

6. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงแก่พนักงานว่า ในอนาคตเมื่อถึงคราวที่ต้องเกษียณจะได้มีเงินทุนสําหรับใช้จ่ายและเลี้ยงชีพในจํานวนพอสมควร โดยเงินจํานวนนี้มาจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่งและบริษัทฯช่วยจ่ายสมทบอีกครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ พนักงานจะต้องมีอายุงานครบตามระยะเวลาที่บริษัทกําหนด

7. เงินกู้พนักงาน

บริษัทฯ จะจัดสรรและทําสวัสดิการเงินกู้ให้แก่พนักงานทุกคน ในกรณีพนักงานมีความจําเป็นต้องใช้เงินจํานวนมากอย่างเร่งด่วน ก็สามารถเข้ามาขอกู้กับทางบริษัทได้โดยตรง ไม่ต้องไปกู้จากแหล่งเงินกู้นอกระบบที่อาจสร้างปัญหาส่วนตัวแก่พนักงานหรือสร้างปัญหาลุกลามเข้ามา ในบริษัทฯได้

8. เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ

บริษัทฯ สํารองเงินไว้สําหรับช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ อาทิ งานแต่งงาน งานบวช งานศพ ลาคลอด หรือเยี่ยมพนักงานที่รักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นต้น โดยมีวงเงินตั้งแต่ 500-3,000 บาท แล้วแต่กรณีไป

9. การฝึกอบรม

การฝึกอบรมและการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในทักษะการทํางานด้านการรักษา ความปลอดภัย แม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่บริษัทฯเล็งเห็นความสําคัญถึงความจําเป็นสําหรับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและเพิ่มคุณภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้น

10. การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ

เมื่อพนักงานที่ได้ทํางานกับบริษัทฯมาเป็นเวลา 7 ปีขึ้นไป หรือมีอายุครบ 50 ปี บริษัทฯจะให้ความช่วยเหลือพนักงานโดยจะพิจารณาจ้างงานพนักงานใน ตําแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคลไป อาทิ เลื่อนตําแหน่งให้เป็นสายตรวจหรือหัวหน้าชุด จัดหาตําแหน่งที่เหมาะสมในตําแหน่งที่ว่างลง
ของบริษัทฯ เป็นต้น

11. ตรวจสุขภาพพร้อมค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว

นอกจากประกันสังคม ซึ่งทางบริษัทฯเป็นผู้ดําเนินการทําให้พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งแล้วนั้น ในปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลก็มีราคาสูง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เตรียมเงินสํารองในส่วนนี้ให้แก่พนักงานรวมไปถึงครอบครัวด้วย โดยให้พนักงานนําใบเสร็จค่ารักษามาเบิกได้ที่บริษัทตามราคาจริง ทั้งนี้ พนักงานสามารถเบิกได้ต่อเดือนคนละไม่เกิน 1,000 บาท สําหรับพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

12. ประกันอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุจากการทํางานเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของพนักงานทุกคนและสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ ดังนั้น บริษัทฯได้สร้างหลักประกันที่ดีที่สุดให้แก่พนักงานคือ ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม โดยจะครอบคลุมอุบัติเหตุทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทํางาน ซึ่งมีวงเงินครอบคลุมหากพนักงานเสียชีวิต 100,000 บาท

13. วันหยุดพักผ่อนประจําปี

การให้พนักงานได้มีวันพักผ่อนประจําปี เป็นสิ่งจําเป็นและบางครั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พนักงานมีความตื่นตัวในการทํางานมากกว่าเดิม ทั้งนี้ บริษัทฯ
กําหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างชัดเจนว่า ใน 1 ปีพนักงานสามารถหยุดได้ตามวันหยุดนักขัตฤกษ์ และลาพักร้อนได้ไม่เกิน 15 วันต่อปี