การฝึกอบรม

 1. การฝึกระเบียบวินัย การแสดงความเคารพ
 2. การฝึกระเบียบแถว
 3. การฝึกสังเกตการณ์ จดจำตำหนิรูปพรรณคนร้าย
 4. การฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้นด้านการป้องกันปราบปราม
  - ฝึกการต่อสู้ท่าบุคคลมือเปล่า
  - การฝึกการตรวจค้น จับกุม
  - การฝึกการดับเพลิง
  - เข้ารับการอบรมกฎหมายเบื้องต้น และกฎหมาย ป.วิอาญา ว่าด้วยอำนาจการจับกุมของประชาชน
  - งานบริการ
  - การอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นการจราจร
  - การให้ความช่วยเหลือ อื่นๆ
  - การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  - งานประชาสัมพันธ์
  - อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา / ผู้ว่าจ้าง
  - บอกทางหรือสถานที่ต่างๆภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  - มีความเข้าใจใน กฎ ข้อห้ามของหน่วยงาน การใช้กริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อย