คุณสมบัติและการคัดเลือกบุคลากร

  1. เป็นชาย อายุ 18 – 50 ปี
  2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
  3. ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการฝึกวิชาทหารมาแล้ว
  4. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต หรือเป็นโรคติดต่อ
  5. เป็นผู้มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอน
  6. ไม่เคยต้องโทษเกี่ยวกับคดีอาญาใดๆ มาก่อน โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
  7. ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา